Algemene voorwaarden Trainingen

Algemene voorwaarden Trainingen

In deze algemene voorwaarden vind je wat onze beide rechten en plichten zijn. Omdat ik hoop dat deze voorwaarden nooit hoeven te worden gebruikt is het het beste om bij een probleem altijd even contact met mij op te nemen.

Definities

Qonvert: Hans Keeren, geboortedatum14 april 1970, geboorteplaats Geldrop, handelend onder de naam Qonvert (inschrijving Kamer van Koophandel 34312132 0000), gevestigd te Amsterdam.

Opdrachtgever of deelnemer: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Qonvert een overeenkomst aangaat.

Partijen: Opdrachtgever en Qonvert gezamenlijk.

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst(en): alle overeenkomsten tussen partijen.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken integraal deel uit van alle overeenkomsten en alle (rechts)handelingen, offertes, aanbiedingen, opdrachtverleningen en diensten tussen partijen.

Met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden vervalt toepasselijkheid van eerdere algemene voorwaarden.

Nadat deze algemene voorwaarden eenmaal tussen partijen toepasselijk zijn, zullen ze ook op alle latere transacties en overeenkomsten tussen partijen gelden.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten. Aanpassingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover ze zijn overeengekomen.

Nietigheid of vernietiging van een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tast geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De nietige of vernietigde bepaling wordt in overleg vervangen door een bepaling die doel en strekking van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst zo dicht mogelijk benadert.

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst tast geldigheid van de bepalingen in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden niet aan.

Totstandkoming, duur en einde van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tussen partijen tot stand door aanbod en aanvaarding.

Offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn gebaseerd op bij de aanvraag verstrekte gegevens. Tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten zijn ze vrijblijvend.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens.

Indien Qonvert of opdrachtgever 30 dagen na schriftelijke ingebrekestelling nalatig blijft in de uitvoering van uit deze algemene voorwaarden of een overeenkomst ontstane verplichtingen, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst voortijdig te beëindigen.

Qonvert behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een overeenkomst en zal opdrachtgever van dit besluit zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Indien Qonvert in staat van faillissement raakt vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

Kosten en betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn genoemde prijzen in Euro’s en exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

Qonvert doet een aanbod via de website, via e-mails en op andere manieren.

Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven. Daarna is het aanbod ongeldig.

De overeenkomst komt tot stand na akkoord op een aanbieding of offerte en na betaling van de overeengekomen vergoeding.

Een aanbetaling kan enkel worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Qonvert ernstig in gebreke is gebleven. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting in geen geval op.

Na betaling ontvangt de opdrachtgever van Qonvert een factuur.

Overeenkomst

Mocht de overeenkomst moeten worden veranderd dan wordt opdrachtgever daarvan tijdelijk op de hoogte gebracht.

Trainingen en andere programma’s

Trainingen en andere programma’s worden tegen betaling door Qonvert uitgevoerd.

Alle trainingen en sessies zijn alleen voor de opdrachtgever toegankelijk.

Alle betalingen zijn vooraf. Na betaling kan er pas worden deelgenomen aan een programma.

Opdrachtgever dient in het bezit te zijn van een laptop of ander materiaal om trainingen en/of programma’s te kunnen volgen. Als de trainingen en/of programma op afstand wordt gevolgd dan dient opdrachtgever in het bezit te zijn van een internetverbinding. Qonvert is niet aansprakelijk voor schade of gemiste onderdelen door een slechte internetverbinding of onjuist apparatuur.

Trainingen of ander programma vinden plaats op vooraf afgesproken data. Hiervan kan niet worden afgeweken.

Annulering trainingen, cusussen of andere producten door de deelnemer, hierna te noemen trainingen door de deelnemer

Annuleren van gratis trainingen is altijd mogelijk.

Annuleren van betaalde trainingen is ook mogelijk. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden:

  • Annuleren kan door een mail te sturen naar hkeeren@qonvert.com
  • Bij annulering heeft Qonvert het recht om iemand anders te laten deelnemen aan de training.

Annuleren na inschrijving mits langer dan 4 weken voor de start van de training, geeft recht op 75% restitutie.

  • Annuleren binnen 4 weken voor aanvang van de training geeft recht op 50% restitutie.
  • Annuleren binnen 2 weken voor aanvang van de training betekent de verplichting tot het betalen van 100% van de deelnamekosten.
  • Bij het niet komen opdagen of te laat komen bij een training is 100% van de deelnamekosten verschuldigd.
  • Deelnemers die tijdens een training niet permanent aanwezig zijn blijven de totale kosten verschuldigd of hebben geen recht op restitutie.
  • Deelnemers die een training vroegtijdig moeten verlaten vanwege ziekte of overmacht blijven de totale kosten verschuldigd of hebben geen recht op restitutie.

Annulering door Qonvert

Annulering van een training door Qonvert in verband met onvoldoende deelname, overmacht of een andere situatie verplicht Qonvert tot teruggave van 100% van de trainingskosten binnen twee weken na annulering.

Uitstel door Qonvert in verband met onvoldoende deelname of overmacht geeft het recht op annulering tegen teruggave van 100% van alle betaalde kosten binnen twee weken na de aankondiging van het uitstel, op voorwaarde dat de deelnemer binnen twee weken na mededeling van de annulering aangegeven heeft niet deel te willen nemen aan de volgende versie van dezelfde training.

Qonvert behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en / of te belastend is voor ander deelnemers. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (of een gedeelte van) het verschuldigde totaal bedrag voor de training of workshop.

Indien er sprake is van een betaling achteraf

Bij overschrijding van de betalingstermijn is Qonvert gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1,5% per maand, dan wel met de wettelijke rente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Indien opdrachtgever na schriftelijke sommatie in gebreke blijft, is Qonvert gerechtigd de vordering bovendien te verhogen met incassokosten.

Buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het bedrag van de vordering met een minimum van  500,- per geval. Qonvert is niet gehouden tot bewijs dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

Qonvert is niet aansprakelijk voor directe en indirect schade, gederfde winst, gemiste betalingen en gevolgschade aan de onderneming van opdrachtgever die op welke manier dan ook verband houdt met of veroorzaakt door werkzaamheden uit de trainingen of programma’s van Qonvert.

Opdrachtgever is vrij om de opgedane kennis wel of niet toe te passen. Qonvert is nooit aansprakelijk voor hoe de kennis door opdrachtgever wordt toegepast en schade hierdoor opgelopen.

Uitvoering

Qonvert zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen die aan goed vakmanschap in dezen gesteld mogen worden, zonder dat een specifiek resultaat gegarandeerd kan worden. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Qonvert wijst in dit verband nadrukkelijk op het verkrijgen van een lagere positie als gevolg van algoritmische wijzigingen door Google.

Qonvert behoud zich het recht voor de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Toepasselijkheid van artikel 7: 404 en 7: 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Qonvert bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

Uitvoering van de opdracht door Qonvert geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

Klachten met betrekking tot de hoogte van de factuur of de uitvoering van de werkzaamheden dienen door opdrachtgever terstond doch uiterlijk binnen 30 dagen na kenbaar worden aan Qonvert te worden medegedeeld. Klachten die nadien worden gemeld worden niet meer in behandeling genomen. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. In geval van een gegronde klacht heeft Qonvert de keuze tot aanpassing van het factuurbedrag dan wel kosteloze verbetering van de werkzaamheden binnen een redelijke termijn.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie is in elk geval vertrouwelijk indien de ene partij de andere partij hierop schriftelijk wijst.

Qonvert heeft het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie.

Intellectueel eigendom en verstekte informatie

Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan door of gebruikt worden bij uitvoering van de overeenkomst, rusten bij Qonvert. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die voortvloeien uit de overeenkomst en/of die door dwingend recht uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever is uitgesloten.

Door Qonvert aan opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en in het kader van de overeenkomst. Ieder ander of verdergaand gebruik, zoals verkregen informatie en/of gegevens in welke vorm dan ook openbaar maken en/of verveelvoudigen, is opdrachtgever niet toegestaan. Onder openbaar maken en of verveelvoudigen van informatie en gegevens wordt onder meer verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en integreren in netwerken al dan niet na bewerking.

Alle door Qonvert geleverde informatie blijft eigendom van Qonvert en kan na afloop van de overeenkomst worden teruggevorderd.

Qonvert heeft het recht de vergaarde kennis en opgedane inzichten die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand zijn gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.

Opdrachtgever vrijwaart Qonvert voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van Qonvert is, behoudens gevallen van roekeloosheid, grove schuld of opzet, beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal éénmaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan €10.000,00 (tienduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • Redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Qonvert aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden.
  • Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  • Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze vorwaarden.

De aansprakelijkheid van Qonvert voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan €15.000,00 (vijftienduizend euro).

Aansprakelijkheid van Qonvert voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Qonvert voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Qonvert voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan waar hiervoor aansprakelijkheid is erkend, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij sprake is van grove schuld, bewuste roekeloosheid of opzet.

Qonvert is niet aansprakelijk voor schade die (mede) is ontstaan door een tekortkoming van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Qonvert in die gevallen voor aanspraken op schadevergoeding van derden.

Opdrachtgever vrijwaart Qonvert voor aanspraken door derden, waaronder begrepen het personeel van opdrachtgever, terzake van schade waarvoor Qonvert krachtens deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet aansprakelijk is.

Qonvert is gemachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn of worden namens opdrachtgever te aanvaarden. De aansprakelijkheid van deze derde jegens opdrachtgever zal niet verdergaand beperkt worden dan de aansprakelijkheid van Qonvert jegens opdrachtgever op basis van deze algemene voorwaarden beperkt is.

Qonvert is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Qonvert meldt. Ieder recht op schadevergoeding door Qonvert vervalt door het enkele verloop van 2 maanden na het ontstaan van de vordering.

Opdrachtgever vrijwaart Qonvert voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of training die door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat bestond of mede bestond uit door Qonvert geleverde trainingen of andere materialen of producten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die trainingen of andere materialen of producten. In dat geval vrijwaart opdrachtgever Qonvert voor vergoeding van schade aan derden voor zover deze hoger is dan deze zou zijn indien tussen Qonvert en deze derde deze algemene voorwaarden van toepassing waren.

Het bepaalde ten aanzien van schadevergoeding geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Qonvert zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Qonvert is voorgeschreven.

Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Overdracht

Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomsten en verbintenissen tussen partijen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Amsterdam.