Algemene Voorwaarden Consultancy (vanaf 6 oktober 2023)

Algemene Voorwaarden Consultancy (vanaf 6 oktober 2023)

 

 

A l g e m e n e V o o r w a a r d e n per 5 oktober 2023

Q O N V E R T

1. DEFINITIES
a. Qonvert: opdrachtnemer, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 34312132;
b. Klant: de zakelijke contractpartner en opdrachtgever van Qonvert;
c. Dienst: advisering, projecten, training en uitvoering rondom linkbuilding, (online) marketing, tekstschrijven, SEO en daarop aansluitende diensten;
d. Overmacht: een niet aan Qonvert toerekenbare oorzaak (zoals brute force attacks, stroom- of internet-storing, internetlekkage boven een redelijk niveau van beveiliging, terrorisme, extreem weer, extreme file, epidemie, pandemie), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Qonvert kan worden gevergd;
e. Deelnemer: een door de klant gestuurde natuurlijke persoon die deelneemt aan een dienst;
f. Schriftelijk(e): per brief, e-mail, website-formulier of whatsapp-bericht.

2. GEHEEL VAN AFSPRAKEN
a. Qonvert brengt aan de klant een offerte uit, met daarin een opgave van de doelstellingen, functionaliteiten, aanpak, globale planning, taken, aantal correctierondes, betaalwijze, minimaal of maximum aantal deelnemers, fasen, uren en kosten.
b. Een offerte heeft een maximale geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders staat vermeld.
c. Indien de kosten van meer- en/of minderwerk en/of van eerdere of latere oplevering niet uit de offerte zijn af te leiden, rekent Qonvert deze kosten conform de bedragen uit de offerte, op basis van redelijkheid en/of op basis van schriftelijk bewijs.
d. Als de klant de offerte op tijd accepteert, ontstaat een overeenkomst van opdracht, die door Qonvert zelfstandig en naar eigen inzicht wordt uitgevoerd in de vorm van een inspanningsverplichting.
b. Qonvert kan niet worden gehouden aan te laat geaccepteerde offertes en/of kennelijke verschrijvingen in de offerte.
c. Termijnen zijn voor Qonvert indicatief, niet fataal, omdat Qonvert niet alle factoren in de hand heeft.
d. Qonvert heeft geen rapportageverplichting.
e. De overeenkomst van opdracht, nadere schriftelijke afspraken en deze algemene voorwaarden vormen een geheel van afspraken. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.
f. Klant verschaft Qonvert tijdig juiste en voldoende informatie voor de offerte en de dienst.
g. Klant is na oplevering zelf verantwoordelijk voor beveiliging, updates (van Google bijv) en back-ups.
h. Bij overeenkomsten die langer dan zes maanden voortduren heeft Qonvert bij verlenging het recht om de tarieven redelijkerwijs te verhogen, gebaseerd op de CBS-index Zakelijke Dienstverlening en/of aantoonbaar hogere kosten en/of marktconforme gestegen expertise-tarieven.
i. In geval van niet-verbindende bepalingen in het geheel van afspraken, blijven de overige bepalingen tussen Qonvert en de klant gelden, en vervangen Qonvert en de klant de niet-verbindende bepalingen door vergelijkbare bepalingen, binnen de strekking van de overeenkomst.

3. OPZEGGING
a. Bij doorlopende overeenkomsten geldt een schriftelijke opzegtermijn van twee weken.
b. Zonder (tijdige) opzegging wordt bij een reeds eerder verlengde tijdelijke overeenkomst, deze overeenkomst geacht te zijn verlengd voor wederom een zelfde periode.
c. Bij opzegging voor beëindiging van de dienst betaalt de klant de al gemaakte uren en (annulerings)kosten.

4. VERTROUWELIJKHEID
a. Qonvert gaat uiterst vertrouwelijk om met de informatie van of over de klant, tenzij het informatie betreft die al openbaar is of rechtens openbaar moet worden gemaakt.
b. Qonvert mag voor reclamedoeleinden refereren aan de klant, onder de voorwaarde dat Qonvert geen vertrouwelijke informatie (waaronder persoonsgegevens) openbaart.

c. Qonvert verstrekt naast deze algemene voorwaarden een aparte privacyverklaring.

5. INTELLECTUEEL EIGENDOM, GEBRUIKSRECHT, BUITEN GEBRUIK STELLEN
a. Qonvert heeft en behoudt de intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht) van werken (waaronder software,websites, webbased applicaties, links, teksten en broncode) die door Qonvert ontstaan bij het uitvoeren van de dienst.
b. De klant krijgt na oplevering en algehele betaling (slechts) het gebruiksrecht zoals is afgesproken in de overeenkomst.
c. Het is de klant dus niet toegestaan werken van Qonvert zonder schriftelijke toestemming van Qonvert openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of bewerken.
d. Qonvert heeft het recht (delen van) de website van de klant tijdelijk en zo kort mogelijk buiten gebruik te stellen als dit nodig is voor herstel, verbetering of onderhoud of het gevolg is van niet “fair use” van de diensten door de klant.

6. BETALING
a. Qonvert kan op verschillende manieren factureren: tussentijds of na afloop, per uur of op basis van fixed price, periodiek en/of via een abonnement.
b. Qonvert mag bij abonnementen 100% vooruitbetaling per periode verlangen en bij losse diensten een voorschotbetaling tot 50% van het offertebedrag.
c. Als een klant een dienst afneemt op basis van een abonnement met een bepaalde looptijd, dienen alle facturen van die looptijd te worden betaald, ook als de klant tussentijds stopt met de dienst.
d. De klant dient een factuur binnen 14 dagen te betalen. Bij latere betaling rekent Qonvert 15% van de openstaande vordering aan buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van EUR 550,00. Daarna rekent Qonvert gerechtelijke incassokosten en proceskosten.
e. Niet tijdige betaling geeft Qonvert het recht de wederprestatie zonder verplichting tot schadevergoeding op te schorten en of het geleverde te blokkeren en/of terug te halen.

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
a. Qonvert kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor directe schade (dus niet voor gevolgschade of gederfde winst) aan de klant en/of een deelnemer, als gevolg van opzet of grove roekeloosheid door Qonvert.
b. Qonvert is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van de klant, zoals het onzorgvuldig of niet tijdig verstrekken van informatie, content of foto’s, of onzorgvuldig handelen van de klant als het gaat om beveiliging (bijvoorbeeld: onzorgvuldig wachtwoordgebruik of het installeren van plugins of extra functionaliteiten zonder overleg met Qonvert).
c. Qonvert is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
d. Qonvert is niet aansprakelijk voor de inhoud nadat de klant die heeft goedgekeurd.
e. De aansprakelijkheid van Qonvert is beperkt tot het bedrag dat Qonvert en de klant voor het lopende jaar van een dienst zijn overeengekomen, met een maximum van EUR 1.500,00.
f. Qonvert is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden en is door de klant gevolmachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen door en van derden te aanvaarden.
g. De klant vrijwaart Qonvert tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de werkzaamheden voor de klant, tenzij die aansprakelijkheid is ontstaan door opzet of roekeloosheid van Qonvert.
h. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kwaliteit en het gedrag van deelnemers.

8. ANNULEREN
a. Annuleren kan alleen schriftelijk.
b. Als Qonvert annuleert, is de klant geen kosten voor de afspraak verschuldigd en/of krijgt de klant eventueel vooraf betaalde kosten terug.
c. Als de klant een gemaakte afspraak voor het verlenen van een dienst annuleert, geldt het volgende, als de klant en Qonvert er niet in slagen om de afspraak te verzetten:
I. De klant is voor die afspraak geen kosten verschuldigd als de klant vier weken of eerder voor die afspraak annuleert;
II. De klant betaalt 50% van de kosten van die afspraak als de klant annuleert tussen de vier en twee werken voor de afspraakdatum;
III. De klant betaalt 100% van de kosten voor die afspraak als de klant twee weken of later voor de afspraakdatum annuleert.

9. OVERMACHT

a. In geval van tijdelijke overmacht komt Qonvert de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.
b. De klant en Qonvert kunnen bij blijvende overmacht de overeenkomst herzien of opzeggen.

10. GARANTIE, KLACHTEN EN TOEPASSELIJK RECHT
a. Garantie is niet van toepassing als de klant het door Qonvert opgeleverde heeft gewijzigd en/of niet redelijk heeft onderhouden, en/of als de klant zich niet heeft gehouden aan de door Qonvert verstrekte of andere garantie-voorschriften.
b. Omdat resultaten afhankelijk zijn van te veel factoren die Qonvert niet in de hand heeft (stijging van een concurrent die ook aan SEO gaat doen bijv) kunnen resultaten van de diensten niet worden gegarandeerd, zie ook artikel 2 lid d.
c. Klachten over het geleverde of over facturen dienen uiterlijk dertig dagen na afronding van de dienst schriftelijk aan Qonvert te worden gemeld, anders wordt de klant geacht het resultaat of de factuur volledig te hebben aanvaard.
d. De klant dient Qonvert een redelijke termijn en toegang te geven om de oorzaak van een klacht en/of een beroep op garantie te onderzoeken en eventueel weg te nemen of te herstellen.
e. Bij een klacht over “smaak” geldt artikel 2 lid d.
f. Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
g. Qonvert valt onder Nederlands recht, waarbij de Rechtbank Amsterdam bevoegd is.

Algemene Voorwaarden Consultancy (t/m 5 oktober 2023)

A l g e m e n e V o o r w a a r d e n

Q O N V E R T

Definities

Qonvert: Hans Keeren, geboortedatum14 april 1970, geboorteplaats Geldrop, handelend onder de naam Qonvert (inschrijving Kamer van Koophandel 34312132 0000), gevestigd te Amsterdam.

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Qonvert een overeenkomst aangaat.

Partijen: Opdrachtgever en Qonvert gezamenlijk.

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst(en): alle overeenkomsten tussen partijen.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken integraal deel uit van alle overeenkomsten en alle (rechts)handelingen, offertes, aanbiedingen, opdrachtverleningen en diensten tussen partijen.

Met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden vervalt toepasselijkheid van eerdere algemene voorwaarden.

Nadat deze algemene voorwaarden eenmaal tussen partijen toepasselijk zijn, zullen ze ook op alle latere transacties en overeenkomsten tussen partijen gelden.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten. Aanpassingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover ze zijn overeengekomen.

Nietigheid of vernietiging van een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tast geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De nietige of vernietigde bepaling wordt in overleg vervangen door een bepaling die doel en strekking van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst zo dicht mogelijk benadert.

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst tast geldigheid van de bepalingen in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden niet aan.

Totstandkoming, duur en einde van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tussen partijen tot stand door aanbod en aanvaarding.

Offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn gebaseerd op bij de aanvraag verstrekte gegevens. Tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten zijn ze vrijblijvend. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens.

Indien Qonvert of opdrachtgever 30 dagen na schriftelijke ingebrekestelling nalatig blijft in de uitvoering van uit deze algemene voorwaarden of een overeenkomst ontstane verplichtingen, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst voortijdig te beëindigen.

Qonvert behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een overeenkomst en zal opdrachtgever van dit besluit zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan telkens worden opgezegd na een looptijd van 1 jaar.

Opzegging van een overeenkomst geschiedt per e-mail en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 maand.

Voortijdige beëindiging van deze overeenkomst laat de verplichting van opdrachtgever tot betaling van reeds geleverde diensten, al dan niet op basis van gerealiseerde looptijd van de overeenkomst onverlet.

Indien opdrachtgever in surseance of faillissement raakt of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend kan Qonvert zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang de overeenkomst beëindigen. Beëindiging op deze gronden leidt niet tot restitutie van reeds ontvangen bedragen noch tot schadevergoeding.

Indien Qonvert in staat van faillissement raakt vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

Informatieverstrekking

Opdrachtgever is gehouden Qonvert alle gegevens, waaronder CMS en FTP-gegevens, en informatie welke Qonvert naar haar oordeel nodig heeft voor een correcte uitvoering van haar opdracht, tijdig en in de aangegeven vorm en op de aangegeven wijze aan Qonvert ter beschikking te stellen.

Opdrachtgever is gehouden Qonvert onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die zich na totstandkoming van de overeenkomst voordoen.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Qonvert verstrekte gegevens en informatie. Opdrachtgever is jegens Qonvert aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van verstrekking van onjuiste, onvolledige of niet verstrekte informatie of gegevens.

Kosten en betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn genoemde prijzen in Euro’s en exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

Tenzij anders overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Partijen kunnen overeenkomen dat de uitvoering van een overeenkomst pas aanvangt na vooruitbetaling of na voldoening van een aanbetaling. In dat geval vangt de overeenkomst aan na het verstrijken van de betalingstermijn of na ontvangst van de betaling indien dit een eerder tijdstip is.

De aanbetaling kan enkel worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Qonvert ernstig in gebreke is gebleven.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting in geen geval op.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is Qonvert gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1,5% per maand, dan wel met de wettelijke rente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Indien opdrachtgever na schriftelijke sommatie in gebreke blijft, is Qonvert gerechtigd de vordering bovendien te verhogen met incassokosten. Buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het bedrag van de vordering met een minimum van   500,- per geval. Qonvert is niet gehouden tot bewijs dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

In geval opdrachtgever is staat van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP komt te verkeren zijn de vorderingen van Qonvert op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever jegens Qonvert direct opeisbaar.

Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Indien opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet heeft Qonvert het recht zijn werkzaamheden op te schorten totdat hieraan is voldaan. Door een dergelijke opschorting blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever bestaan als had geen opschorting plaatsgevonden.

Wijziging en meerwerk

Indien opdrachtgever als gevolg van wijziging van omstandigheden voor of na aanvang van de werkzaamheden die uit de overeenkomst volgen, aan Qonvert verzoekt tot wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst of tot wijziging van de aanvang van de werkzaamheden, zal Qonvert zich inspannen om hiervoor in overleg met opdrachtgever tot een redelijke oplossing te komen.

Indien uitvoering van de opdracht door onvoorziene omstandigheden belemmerd wordt, zullen partijen in onderling overleg maatregelen nemen om ongestoorde voortgang te bewerkstelligen. Kosten hiervoor komen voor rekening van opdrachtgever tenzij de onvoorziene omstandigheden aan Qonvert verweten kunnen worden.

Indien Qonvert en opdrachtgever uitbreiding van de oorspronkelijke werkzaamheden overeenkomen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Qonvert. Qonvert is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Een vereiste van voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtgever geldt in elk geval niet in situaties waarin het verrichten van meerwerk gezien moet worden als zorgplicht van Qonvert.

Opdrachtgever aanvaardt dat door wijziging of meerwerk de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen, de tijdsplanning en de vergoedingen kunnen worden beïnvloed.

Indien wijziging van de opdracht leidt tot minder werk zal dit financiële verplichtingen van opdrachtgever ten aanzien van Qonvert alleen beïnvloeden indien Qonvert hiermee akkoord is gegaan.

Qonvert zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de financiële consequenties van meerwerk.

Uitvoering

Qonvert zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen die aan goed vakmanschap in dezen gesteld mogen worden, zonder dat een specifiek resultaat gegarandeerd kan worden. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Qonvert wijst in dit verband nadrukkelijk op het verkrijgen van een lagere positie als gevolg van algoritmische wijzigingen door Google.

Qonvert behoud zich het recht voor de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Toepasselijkheid van artikel 7: 404 en 7: 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Qonvert bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd waarbij duidelijk kenbaar gemaakte, redelijke wensen van opdrachtgever zo veel mogelijk in acht worden genomen.

Uitvoering van de opdracht door Qonvert geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

Klachten met betrekking tot de hoogte van de factuur of de uitvoering van de werkzaamheden dienen door opdrachtgever terstond doch uiterlijk binnen 30 dagen na kenbaar worden aan Qonvert te worden medegedeeld. Klachten die nadien worden gemeld worden niet meer in behandeling genomen. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. In geval van een gegronde klacht heeft Qonvert de keuze tot aanpassing van het factuurbedrag dan wel kosteloze verbetering van de werkzaamheden binnen een redelijke termijn.

Voltooiing

Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is dit te allen tijde een indicatieve termijn maar nooit een fatale termijn.

Indien Qonvert ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden zal ze opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie is in elk geval vertrouwelijk indien de ene partij de andere partij hierop schriftelijk wijst.

Qonvert heeft het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie.

Exclusiviteit

Voor de duur van de overeenkomst verleent opdrachtgever aan Qonvert het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.

Intellectueel eigendom en verstekte informatie

Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan door of gebruikt worden bij uitvoering van de overeenkomst, rusten bij Qonvert. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die voortvloeien uit de overeenkomst en/of die door dwingend recht uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever is uitgesloten.

Door Qonvert aan opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en in het kader van de overeenkomst. Ieder ander of verdergaand gebruik, zoals verkregen informatie en/of gegevens in welke vorm dan ook openbaar maken en/of verveelvoudigen, is opdrachtgever niet toegestaan. Onder openbaar maken en of verveelvoudigen van informatie en gegevens wordt onder meer verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en integreren in netwerken al dan niet na bewerking.

Alle door Qonvert geleverde informatie blijft eigendom van Qonvert en kan na afloop van de overeenkomst worden teruggevoderd.

Qonvert heeft het recht de vergaarde kennis en opgedane inzichten die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand zijn gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.

Opdrachtgever vrijwaart Qonvert voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van Qonvert is, behoudens gevallen van roekeloosheid, grove schuld of opzet, beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal éénmaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan             €10.000,00 (tienduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Qonvert aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden;
  2. redelijke kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Qonvert op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

 

  1. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

De aansprakelijkheid van Qonvert voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan €25.000,00 (vijfentwintigduizend euro)

Aansprakelijkheid van Qonvert voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Qonvert voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Qonvert voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan waar hiervoor aansprakelijkheid is erkend, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij sprake is van grove schuld, bewuste roekeloosheid of opzet.

Qonvert is niet aansprakelijk voor schade die (mede) is ontstaan door een tekortkoming van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Qonvert in die gevallen voor aanspraken op schadevergoeding van derden.

Opdrachtgever vrijwaart Qonvert voor aanspraken door derden, waaronder begrepen het personeel van opdrachtgever, terzake van schade waarvoor Qonvert krachtens deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet aansprakelijk is.

Qonvert is gemachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn of worden namens opdrachtgever te aanvaarden. De aansprakelijkheid van deze derde jegens opdrachtgever zal niet verdergaand beperkt worden dan de aansprakelijkheid van Qonvert jegens opdrachtgever op basis van deze algemene voorwaarden beperkt is.

Qonvert is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Qonvert meldt. Ieder recht op schadevergoeding door Qonvert vervalt door het enkele verloop van 3 maanden na het ontstaan van de vordering.

Opdrachtgever vrijwaart Qonvert voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat bestond of mede bestond uit door Qonvert geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen of produkten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen of produkten. In dat geval vrijwaart opdrachtgever Qonvert voor vergoeding van schade aan derden voor zover deze hoger is dan deze zou zijn indien tussen Qonvert en deze derde deze algemene voorwaarden van toepassing waren.

Het bepaalde ten aanzien van schadevergoeding geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Qonvert zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Qonvert is voorgeschreven.

Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Apparatuur, software, documenten

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor apparatuur en faciliteiten die toegang geven tot een netwerk. Op dit netwerk moet opdrachtgever de door Qonvert verstrekte diensten kunnen ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de gemaakte communicatiekosten.

Beheer

Qonvert is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de samenstelling van de lijst met zoekmachines waarbij aangemeld wordt.

Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de dienst(en) mag worden verwacht.

Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden.

Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor door haarzelf aangebrachte wijzigingen en updates, waaronder aanpassing van CMS-gegevens.

Opdrachtgever zal de door Qonvert gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst(en) te allen tijde opvolgen.

Qonvert is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar diensten te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Qonvert een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.

Qonvert behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Qonvert beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan opdrachtgever het Online Adverteren en/of de Zoekmachine Marketing blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.

Qonvert is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Qonvert te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van opdrachtgever jegens Qonvert ontstaat.

Overdracht

Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomsten en verbintenissen tussen partijen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Amsterdam.